Obchodní podmínky

Elekronického obchodního domu provozovaného na adrese www.abcnabytek.cz se sídlem Cheb, Valdštejnova 17, 35002.

Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v Elektronickém obchodním domě provozovaném na adrese www.abcnabytek.cz
Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná vybrané zboží.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím (dodavatelem).

Spotřebitelé

Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Předmět uzavírané kupní smlouvy

Prodávající nabízí ve svém Elektronickém obchodním domě zákazníkovi zboží. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou cenu zboží a poplatek za platbu v hotovosti, je-li placeno v hotovosti při dodání zboží.
U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena a daň z přidané hodnoty. V ceně zboží jsou, vyjma daně z přidané hodnoty, zahrnuty veškeré ostatní daně a poplatky vztahující se ke zboží. Kupní cena každého zboží je stanovena jako součet ceny zboží a daně z přidané hodnoty určené z ceny zboží.

Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího závazného potvrzení prodávajícím.
Zaplacení ceny, nebo zálohy za zboží.

Dodání zboží

Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je kupujícímu prodávajícím dodán i daňový doklad. Kupující písemně potvrdí dodání a převzetí zboží.
Dodání zboží je realizováno po připsání ceny, nebo zálohy za zboží na účet prodávajícího. Platí-li zákazník v hotovosti při dodání zboží, je jeho dodání realizováno ve smyslu dohody se zákazníkem.
Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut.
Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.
Nabídky veškerého zboží na našem eshopu platí do vyprodání zásob!

Záruka za zboží

Záruka za zboží prodávané v Elektronickém obchodním domě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Zákazníkovi se doporučuje prohlédnout zboží vč. příslušenství dle přiložená faktury bezprostředně po jeho převzetí. Zákazník zkontroluje stav zboží a v případě poškození vyhotoví záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky by měl zákazník reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.
V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to opravou zboží, výměnou zboží a, není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Zákazník má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom rozhodne autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady.

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky.
Odstoupí-li spotřebitel od uzavřené kupní smlouvy je povinen doručit zboží prodávajícímu. Po splnění této podmínky bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží. Pokud bude zboží vráceno použité, bez originálního obalu či poškozené, bude na základě posouzení odborným servisem naúčtována částka odpovídající rozsahu použití, či poškození výrobku nebo obalu.
Objednávka může být z naší strany zrušena z důvodu dlouhodobé nedostupnosti, nemožnosti dodat zboží do určitého termínu, vyprodání zboží a zjevné chyby.
V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží v zákonné lhůtě u osobních odběrů na kamenných prodejnách se zboží vrací na příslušnou kamennou prodejnu, která zboží vydala a vystavila daňový doklad. Totéž platí i u reklamací vadného zboží.